• Ministry of HRD- Higher Education Poona College Of Pharmacy, Erandwane, Pune
    State Level Ek Bharat Shreshtha Bharat Special Shram Sanskar Camp EBSB_Poona College of Pharmacy_Feb 2020
    16-02-2020 22-02-2020
    15 2
    Participation of 2 Student Volunteers in State Level Ek Bharat Shreshtha Bharat Special Shram Sanskar Camp Ms. Samiksha Ram and Mr. Vishal Sawant, BPharm Students of BVDU Poona College of Pharmacy,