Inauguration of Ek Bharat Shereshtha Bharat with Rastriya Ekta Diwas