Study Tour of Chhattisgarh Students to Gujarat (17 to 22 Feb 2019 )