Sadakal Gujarat 2018 at Raipur, Chhattisgarh (21st April 2018)