Saputara Monsoon Festival 2017 at Saputara, Gujarat - 12th August to 16th September 2017